ردیف رویداد برگزارکننده تاریخ و ساعت شروع رویداد جزئیات
ثبت نام دوره جامع ISO9001:2015 در اصفهان ویژه نوروز شرکت مهندسی کادیک شنبه ۲۶ اسفند ساعت : جزئیات
ثبت نام دوره HSE MS در اصفهان / ویژه نوروز شرکت مهندسی کادیک شنبه ۲۶ اسفند ساعت : جزئیات
ثبت نام دوره آموزشی HSE اجرایی جامع در اصفهان / ویژه نوروز شرکت مهندسی کادیک شنبه ۲۶ اسفند ساعت : جزئیات
دوره آموزشی ساخت داشبوردهای مدیریتی در اکسل در اصفهان / ویژه نوروز شرکت مهندسی کادیک شنبه ۲۶ اسفند ساعت : جزئیات
ثبت نام دوره آموزشی ایمنی و بهداشت کار (HSE عمومی) در اصفهان / ویژه نوروز شرکت مهندسی کادیک شنبه ۲۶ اسفند ساعت : جزئیات
ثبت نام دوره کنترل پروژه با نرم افزار Primavera6 در اصفهان / ویژه نوروز شرکت مهندسی کادیک شنبه ۲۶ اسفند ساعت : جزئیات
ثبت نام دوره کنترل پروژه با نرم افزار MSP در اصفهان / ویژه نوروز شرکت مهندسی کادیک شنبه ۲۶ اسفند ساعت : جزئیات
رزرو بلیط ارزان هواپیما : ترفند ها و تکنیک ها شرکت مهندسی کادیک شنبه ۲۶ اسفند ساعت : جزئیات
ورکشاپ عملی رفع خجالت و کمرویی مقتدر شو شرکت مهندسی کادیک شنبه ۲۶ اسفند ساعت : جزئیات
جشنواره ایتات (ایده‌ها و تجربیات آموزشی و تربیتی) شرکت مهندسی کادیک شنبه ۲۶ اسفند ساعت : جزئیات

بلیت های من

وضعیت رویداد برگزارکننده تاریخ و ساعت شروع رویداد جزئیات
انصراف
ثبت نام دوره جامع ISO9001:2015 در اصفهان ویژه نوروز شرکت مهندسی کادیک شنبه ۲۶ اسفند ساعت : جزئیات
پرداخت نشده
ثبت نام دوره HSE MS در اصفهان / ویژه نوروز شرکت مهندسی کادیک شنبه ۲۶ اسفند ساعت : جزئیات
پرداخت شد
ثبت نام دوره آموزشی HSE اجرایی جامع در اصفهان / ویژه نوروز شرکت مهندسی کادیک شنبه ۲۶ اسفند ساعت : جزئیات
پرداخت شد
دوره آموزشی ساخت داشبوردهای مدیریتی در اکسل در اصفهان / ویژه نوروز شرکت مهندسی کادیک شنبه ۲۶ اسفند ساعت : جزئیات
پرداخت شد
ثبت نام دوره آموزشی ایمنی و بهداشت کار (HSE عمومی) در اصفهان / ویژه نوروز شرکت مهندسی کادیک شنبه ۲۶ اسفند ساعت : جزئیات
پرداخت شد
ثبت نام دوره کنترل پروژه با نرم افزار Primavera6 در اصفهان / ویژه نوروز شرکت مهندسی کادیک شنبه ۲۶ اسفند ساعت : جزئیات
پرداخت شد
ثبت نام دوره کنترل پروژه با نرم افزار MSP در اصفهان / ویژه نوروز شرکت مهندسی کادیک شنبه ۲۶ اسفند ساعت : جزئیات
پرداخت شد
رزرو بلیط ارزان هواپیما : ترفند ها و تکنیک ها شرکت مهندسی کادیک شنبه ۲۶ اسفند ساعت : جزئیات
پرداخت شد
ورکشاپ عملی رفع خجالت و کمرویی مقتدر شو شرکت مهندسی کادیک شنبه ۲۶ اسفند ساعت : جزئیات
پرداخت شد
جشنواره ایتات (ایده‌ها و تجربیات آموزشی و تربیتی) شرکت مهندسی کادیک شنبه ۲۶ اسفند ساعت : جزئیات